E-usługi – nowe możliwości w ramach projektu

Dofinansowanie

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. realizuje projekt nr RPWP.02.01.01-30-0034/20 pn. „Nowocześnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w wielkopolskich Zakładach Komunalnych, dofinansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020.
Celem Projektu jest rozszerzenie zakresu spraw, które Klienci i osoby przebywające poza terenem zamieszkania będą mogli załatwić przez narzędzia IT oraz wdrażanie ogólnodostępnych eUsług cyfrowych o najwyższych (3, w szczególności 5) poziomach zaawansowania (personalizacja). Projekt polega na wdrożeniu i uruchomieniu eUsług z zakresu działania organizacji Beneficjenta, dla Klientów w tym przedsiębiorców, innych osób załatwiających potrzebne sprawy oraz usługi A2A. eUsługi będą oferować możliwość załatwienia w całości spraw on-line oraz dokonania ePłatności. eUsługi będą dostępne poprzez elektroniczną platformę oraz zintegrowane z Profilem zaufanym i ePuap.

Zaplanowano wdrożenie następujących eUsług:
E-BOK (eUsługa) – Klient będzie mógł zalogować się do swojego konta za pośrednictwem Profilu Zaufanego ePUAP, Węzła Krajowego, które będzie posiadało spersonalizowane informacje. Na swoim koncie każdy z użytkowników będzie miał możliwość:
a. Wskazania preferencji dotyczących Kanałów Komunikacji, e-mail, SMS, Aplikacji Mobilnej i dotyczących przekazywanych mu informacji.
b. Analizy własnego, ogólnego salda rozliczeń – w podziale na poszczególne, zdefiniowane przez Zakład, typy rozliczeń, usług lub tytuły rozliczeń;
c. Wgląd w listę własnych rozrachunków jak również informacji o płatnościach;
d. Uregulowania aktualnych i zaległych należności zgodnych z danymi rozrachunkowymi za pośrednictwem płatności online.

E-informator – e-komunikator – Umożliwienie wyboru automatycznego przesyłania informacji sieciowych np. o czasowym braku dostaw wody lub zagrożeniach (np. woda niezdatna do picia) oraz sposobu jej realizacji.

E-odczyt – usługa rejestrowania stanów urządzenia pomiarowego (urządzeń pomiarowych, w tym wodomierzy), prezentacja aktualnych odczytów stanu urządzenia pomiarowego oraz zlecania dodatkowych usług.

Elektroniczny wniosek e-BOK – usługa inicjowana przez użytkownika e-portalu (klient). Klienci będą mieli możliwość pobrania formularzy wniosków np. o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, o wypowiedzenie umowy, ustanowienia pełnomocnika, dezaktywacje konta, itp.

E-zgłoszenie – usługa pozwalająca zarejestrować zgłoszenie nieprawidłowości związanych z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków lub innymi incydentami.

E-wniosek o montaż urządzenia pomiarowego /podurządzenia pomiarowego – usługa, dzięki której obywatel ma możliwość złożenia spersonalizowanego wniosku (formularz) o montaż urządzenia pomiarowego. Zwrotnie uzyskuje informacje o terminie montażu i statusie sprawy.

E-wniosek o wymianę /plombowanie licznika/ podurządzenia pomiarowego – usługa inicjowana przez użytkownika e-BOK (klient). Klient po zalogowaniu do e-BOK (strefa klienta) ma możliwość przygotowania i przekazania wniosku o wymianę/plombowanie urządzenia pomiarowego.

E-faktura – usługa inicjowana przez Beneficjenta lub przez użytkownika eBOK. Klient po zalogowaniu do e-portalu (strefa klienta) ma możliwość na podstawie pozyskanego poprzez e-usługę zdalnego odczytu lub podanego w formularzu odczytu urządzenia pomiarowego zlecić wygenerowanie e-faktury.

E-rozliczenia. Historia płatności – usługa prezentacji rozrachunków dla użytkownika e-portalu (klient).

E-monit – informowanie o zbliżającej się płatności oraz sposobie jej realizacji.

E-wezwanie do zapłaty – na podstawie spersonalizowanych zgromadzonych danych analizuje się stan należności, generując w razie potrzeby i przesyłając wezwanie do zapłaty.

E-nota odsetkowa – na podstawie spersonalizowanych zgromadzonych danych system analizuje stan, dodatkowo dokonuje analizy płatności przeterminowanych generując w razie potrzeby i przesyłając na jego konto w e-BOK notę odsetkową.

E-warunki techniczne – usługa obsługi wniosku o wydanie warunków technicznych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Użytkownik (mieszkaniec, inwestor) ma dostęp online do interaktywnego formularza wniosku poprzez wskazanie na mapie miejsca/obszaru, dla którego istnieje możliwość przyłączenia się do sieci wod/kan. Użytkownik (mieszkaniec, inwestor) ma możliwość złożenia wniosku o warunki techniczne i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

E-usługa – udzielenie informacji publicznej – rozpatrywanie wniosków dotyczącego udostępnienia informacji publicznej, np. dotyczących zapytania o wyniki badania jakości wody.

E-mapa branżowa – usługa dostępu do danych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych (e-siec) – Usługa dostępu do danych o przyłączach (eprzyłącza). Serwis prezentujący aktualny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na mapie eGIS wraz z informacją o średnicy przewodu. Serwis wspiera potencjalnych inwestorów, którzy chcą podłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub wybudować nowe przyłącza do swoich nieruchomości. Użytkownik będzie mógł sobie zmierzyć na mapie w eGIS długość potencjalnej sieci, jaką będzie musiał zaprojektować, aby podłączyć się do sieci.

E-inwestycje – usługa prezentująca na mapie eGIS planowane obszary rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz koncepcję przebiegu planowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Informacja dla potencjalnych inwestorów czy obszar, w jaki zamierza inwestować będzie uzbrojony w media oraz dla mieszkańców nieposiadających kanalizacji czy będzie można się podłączyć do sieci i w jakim terminie.

E-strefy ochrony – wizualizacja obszarów specjalnych – stref ochrony ujęć wody pitnej. Użytkownik (mieszkaniec, inwestor, projektant lub przedstawiciel urzędu) ma dostęp online do mapy obrazującej przebieg granic stref pośrednich i bezpośrednich ochrony ujęć wody. Użytkownik ma możliwość nawigacji oraz zlokalizowania stref ochrony ujęć wody na interesującym go obszarze, a następnie wydrukowania formularza mapy lub utworzenia pliku z mapą. Użytkownik ma możliwość interaktywnego, graficznego przetwarzania formularza z danymi na mapie poprzez ”wrysowanie” swoich informacji.

E-straż – usługa prezentująca np. lokalizacje hydrantów ppoż. dla straży pożarnej i innych służb, przedsiębiorców, mieszkańców, według uprawnień. Założenie przewiduje, że niektóre jednostki, służby, np. Ochotnicze Straże Pożarne, formalnie nie będące administracją, traktowane jako organizacje pozarządowe, mogą nie być wyposażone w możliwości integracji, wtedy będą miały możliwość skorzystania z dostępnej eUsługi.

E-awaria – w ramach usługi obywatel może przeglądać lokalizacje aktualnych miejsc – budynków/adresów lub obszaru gdzie występują przerwy w dostawie wody (w tym awarie) i/lub wystąpią planowane przerwy w dostawie wody.