Deklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zukrakoniewice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
– niektóre załączniki mogą mieć niepoprawną strukturę,
– niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Barczewska, adres e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl, tel. kontaktowy 61 444 11 68.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o. o., Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice – I piętro. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Osiedle Drzymały. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. W budynku jest brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Zakładzie Usług Komunalnych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (dotyczy to również tłumacza online).

Udogodnienia

Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
Przełącznik kontrastowy
Zwiększenie czcionek
Podświetlanie linki
Zmiana wielkości odstępów
Czcionki przyjazne dla dyslektyków
Zmiana czytelności kursora
Zmiana wielkości odstępów linii