Dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach”

Dnia 16.08.2017r. zawarta została pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego ( działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020) a Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. 

Umowa o dofinansowanie  Projektu pt.:”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach”nr RPWP.04.03.01-30-0031/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4  „Środowisko” Działania 4.3. ” Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania 4.3.1. ” Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Planowane przedsięwzięcie przewiduje przebudowę oczyszczalni  poprzez wybudowanie nowych obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę  obiektów istniejących technicznie wyeksploatowanych.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni w odniesieniu do przepływu hydraulicznego i ładunków zanieczyszczeń, dostosowanie parametrów oczyszczalni i prowadzonej na terenie instalacji gospodarki osadowej do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zwiększenie niezawodności oczyszczalni i poprawa komfortu eksploatacji.Całkowita wartość projektu : 14 436 011,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 7 482 079,00 PLNGALERIA: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach